IZVEŠTAJ O RADU RŽM 2021.GODINE

Romska ženska mreža  Srbije je i u 2021. godini bila veoma aktivna i vidljiva.

Glavne aktivnosti tokom 2021. godine:

  1. Projekat „Dečiji brak nije romska tradicija“   


Ovaj projekat ima za cilj jačanje svesti kako romske, tako i šire društvene zajednice da su dečiji brakovi odgovornost svih nas. Projekat je sproveden od  30 organizacija Mreže u 30 gradova i opština Srbije, od čega je 15 podržano sredstvima OAK i Trag fondacije a još 15 od sredstvima Švajcarske razvojne agencije preko ACT programa.

Ključni rezultati projekta:

  • Izvedeno je istraživanje o rasprostranjenosti dečijih brakova u romskoj zajednici, na uzorku od 3000 romskih porodica (3 000 Romkinja od 15 do 65 godina starosti).
  • Realizovano je 60 radionica na teme : važnost obrazovanja za napredak u društvu, kao i prava i obaveze partnera u partnerskim odnosima, kojima smo uticale na informisanje i podizanje svesti kod 600 mladih Roma i Romkinja od 12 do 18 godina starosti.
  • Organizovano je 30 debata sa 600 roditelja romske dece učesnika/ca na radionicama na temu „Štetne posledice dečijih brakova po psihičko i fizičko zdravlje dece sa osvrtom na zakonsku regulativu koja sankcioniše ovu negativnu praksu“. 
  • Realizovana je kampanja „Dečiji brak nije romska tradicija“ u toku obeležavanja međunarodne kapanje 16 dana u borbi protiv nasilja nad ženama. Proizvedeno je 6 video spotova u kojima 6 uspešnih Romkinja šalju poruke devojčicama, kao i drugi promotivni materijal. Gostovale smo u 3 lokalnim i 7 medijima sa nacionalnom frekvencijom, a kamšanja je išča i preko društvenih mreža. U svakom od 30 ukljućenih  gradova u projektu, članice mreže organizovale su ulične akcije razgovora sa građankama i građanima i podele promotivnog matertijala.

2. Podneta Inicijativa za dopunu Zakona o socijalnoj zaštiti

Kroz realizaciju projekta Dečiji brak nije romska tradicija, uvidele smo da je neophodno  da se dopuni Zakon Republike Srbije o socijalnoj zaštiti, odnosno član 41. stav 2, koji se odnosi na zaštitu maloletnih lica tokom dostizanja punog razvoja i podrške sistema socijalne zaštite.

Inicijativa za dopunu Zakona o socijalnoj zaštiti je dostavljena Ministarstvu za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, a predstavljena je i na nacionalnoj konferenciji Romske ženske mreže, pod nazivom  Dečiji brak nije romska tradicija, u junu 2022. godine.

3. Istraživanje o zapošljavanju Romkinja

Tokom 2021. godine je u ime Mreže urađeno istraživanje pod nazovom Uključenost, trendovi i politike zapošljavanja Romkinja u Republici Srbiji, autorke Vere Kurtić. Fokus istraživanja su programi  za unapređivanje zapošljavanja i finasiranim od strane Republike Srbije. Takođe, istraživanje se bavi i učinkom tih programa na realne živote žena i njihovih porodica.

Istraživanje je podržala međunarodna organizacja CARE International Balkans.

4. Konferencija Romkinje nekad i sad

Romska ženska mreža  je od 9. do 11. aprila u Novom Sadu organizovala Regionalnu konferencij,  u okviru obeležavanja kampanje Mesec romsko ženskog aktivizma i 50-to godišnjice Prvog Svetskog kongresa Roma.

Na konferenciji su prisustvovale i aktivistkinje iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Gošće na konferenciji su bile i ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordana Čomić, poverenica za ravnopravnost, Brankica Janković, kao i i predstavnica  Pokrajinske vlade Vojvodine, Svetlana Selaković.

5. Razvoj kapaciteta mreže:

U okviru institucionalne podrške Romskoj ženskoj mreži od strane fondacija OAK i Trag, revidirana je struktura delovanja Mreže. 

Aktinosti Mrežse su podeljene regionalno i imenovano je 5 regionalnih kooridnatorki – Južni region, koji uključuje organizacije: Zoralo vilo iz Vlasotinca, Sastipe iz Vranja, Udruženje Romkinja Bujanovac, LERO iz Leskovca; Jugoistočni  region: Zora, Babušnica Gerber, Dimitrovgrad, Romkinje sa sela, Pirot, Inicijativa Romkinja Pirot, Ternipe, Pirot, Udruženje Romkinja Nada, Aleksinac, Ženski prostor , Niš,  Udruženje Romkinja Osvit, Niš;  Centralni region:  Centar za razvoj romske zajednice Amaro drom,  Smederevska Palanka, Romsko udruženje Ruž Kostolac, Udruženje Roma 21 Jelena,  Smederevo, Uspešne žene Kostolca, Kostolac, Romani cikna, Kruševac, Ženski romski centar, Veliki Crljani, Integrativni Global centar, Kragujevac;   Romski centar za žene i decu Daje, Beograd, Romski ženski centar Bibija,  Beograd, Savez udruženja Roma zapadne Srbije, Šabac, Centar za inkluziju Roma, Beograd, Centar za majke Aurora-Mine, Beograd Dečiji centar Mali Princ, Beograd, Most 014, Valjevo;  region  Vojvodina: Udruženje Roma Novi Bečej, Danica, Pančevo, Romnjako ilo, Zrenjanin, Romska ženska inicijativa Žabalj,  Amarilis, Novi Sad, Bela Romkinja, Novi Sad, Inicijativa, romskih studentkinja,  Novi Sad.

Radionica za procenu kapaciteta i određivanje prioritetnih aktivnosti Romske ženske mreže je održana 6. novembra, kada je i pokrenut rad na revidiranju internih dokumenata Mreže.

Održan je trening u oblasti procena kapaciteta Mreže kao i osnovni  i napredni trening za javno zagovaranje, te smo izradile i plan javnog zagovaranja.  

U 2021.godini je održano  18 online sastanaka članica Romske ženske mreže.

 

Ostale aktivnosti:

25-28. februara je Romska ženska mreža Srbije, kao jedna od članica Balkanske mreže Romkinja, prisustvovala na  Regionalnoj konferenciji u Sarajevu.

Članice Upravnog odmora RŽM su predstavile rad Mreže  na online  konferenciji radne grupe Roma dijalog platforma Saveta Evrope, održanoj od 29 do 30. aprila, kao i od 24. do 26. novembra.

Na regionalnoj konferenciji Zaboravljene zajednice Romi i Romkinje tokom pandemije COVID 19, održanoj od  19. do 21. maja u Beogradu, organizovanoj od strane CARE International Balkans, članice Meže su predstavile svoj rad.

Na nacionalnoj konferencijiji Vlade Republike Srbije na kojoj je predstavljena Strategija za suzbijanje  rodnozasnovanog nasilja, održanoj 21. maja, člamnice RŽM su govoriel o nasilju nad Romkinjama.

Mreža je učestvovala i na sastanku održanom 10. juna u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na temu  društvenog dijaloga o socijalnoj zaštiti.

Mreža je dala svoj doprinos i 23. juna na radnom sastanku o socijalnom ukljućivanju Roma i Romkinja, u organizaciji Tima za socijalno ukljućivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Regionalni sastanak Balkanske mreže Romkinja, pod nazovom Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu III, je održan od 25. do 27. juna, u  Nišu, od strane CARE International Balkans i Romske ženske mreže Srbije.

Od 4. do 5 novembra je u Vrdniku održan sastanak Radne grupe za usklađivanje Nacionalne međusektorske strategije za jednakost, ukljućenost i učešće Roma i Romkinja 2022-30, na kome je učestvovala i predstavnica Mreže.

6. decembra je predstavnica Mreže je govorila o položaju Romkinja, u  Pokrajinskoj Skupstini Vojvodine na konferenciji Žiivot bez nasilja,  organizovanoj   od strane Pokrajinskog zaštitnika građana.

 

Udruženje Roma Novi Bečej je 10. decembra, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, organizovao konferenciju  pod nazivom Jedan poziv ćini promenu.

Na konferenciji Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova, pod nazivom Zajedno za okončanje dečijih brakova, održanoj 16. decembra u Beogradu, članice RŽM su imale aktivnu ulogu kao kopredsedavajuće, koordinirajuće i govornice.