Ko smo mi 

Romska ženska mreža Srbije osnovana je 2004. godine i okuplja 30 romskih ženskih organizacija i inicijativa sa teritorije zemlje.

Delujemo u interesu Romkinja, u oblastima ostvarivanja ljudskih prava, unapređenja  zdravlja, obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, borbe pritiv   nasilja nad ženama, borbe protiv trgovine ženama, prevencije ranih i ugovorenih brakova, kao i unapređivanje političke participacije Romkinja.

Misija RŽM

Utičemo na ostvarivanje individualnih

i kolektivnih prava,
unapređenje položaja i poboljšanje kvaliteta života Romkinja u Srbiji,
kroz solidarnosti i feminističko delovanje

Vrednosti i principi RŽM

Članice Romske ženske mreže smatraju da društveno uključivanje Romkinja u sve segmente društva ima izuzetan značaj za zajednicu koja misli o svojoj budućnosti i da ulaganje u žene predstavlja najsigurniju investiciju za razvoj demokratije.

Zatoi zadatak našeg društva treba da bude unapređivanje položaja Romkinja, zasnovano na jasnoj i koherentnoj politici, međusektorskoj saradnji uz puno učešće Romkinja,  civilnog društva, inicijativa i pojedinki.

Skupština RŽM

Skupština RŽM je vrhovno telo Mreže, koju čine po jedna predstvanica svakog udruženja ili inicijative koje su članice Mreže, kao  i sve pojedinke-članice Mreže. 

 

Nadležnosti Skupštine čine:  odluka o pravcima delovanja Mreže;  usvajanje  strateških dokumenata, programa rada, kao i drugih dokumenata Mreže; razmatranje i usvajanje predloga Upravnog odbora; izbor i  razrešenje  udruženja za koordinaciju, članica Upravnog odbora i članica stalnih radnih grupa; razmatranje  i usvajanje predloga stalnih radnih grupa; odlučivanje o prijemu i isključenju iz članstva Mreže; razmatranje i usvajanje izveštaje o radu Skupštine, Upravnog odbora Mreže i  Udruženja za koordinaciju, Koordinatorke Mreže i stalnih radnih grupa Skupštine; kao i drugi  poslovi utvrđeni opštim aktima Mreže.

Upravni odbor RŽM

Upravni odbor je izvršni organ Mreže, koji čini 7  članica izabranih od strane Skupštine  iz redaova  predstavnica udruženja i inicijativa članica. Sve članice Mreže imaju jednake mogućnosti da budu birane u Upravni odbor Mreže.

Mandatni period članica UO traje od 4  godine.

 

Upravni odbor bira svoju predsednicu, zamenicu predsednice i sekretarku.

 

Upravni odbor obavlja sledeće poslove: donošenje  predloga strateških dokumenata, programa rada i godišnjeg plana rada Mreže; utvrđivanje predloga opštih akata i odluka koje donosi Skupština; sazivanje sastanaka Skupštine; podsticanje  komunikacije među članicama Mreže; razvijanje odnosa sa javnošću; predstavljanje  Mrežu na sastancima sa predstavnicima/cama različitih institucija i organizacija; redovno i  pravovremeno dostavljanje  zapisnika sa svakog svog sastanka Skupštini Mreže; izvestavnjae o svom radu Skupstini Mreže; drugi poslovi utvrđene opštim aktima Mreže.

Koordinirajuća organizacija i koordinatorka RŽM

Udruženje za koordinaciju se bira iz redova članica Mreže, na period od godinu dana,  na osnovu odluke Skupštine  da udruženje ima potrebne resurse i veštine za obavljanje ove uloge. 

 

Udruženje za koordinaciju koordiniše rad na ostvarivanju programa i plana rada Mreže; pruža logističku podršku Mreži i obezbeđuje razmenu informacija; preuzima materijale, odluke i predloge radnih grupa Skupštine i obavlja operativno tehničke poslove za Upravni odbor Mreže; neposredno sarađuje sa stalnom radnom grupom Skupštine za jačanje kapaciteta Mreže; obavlja druge poslove utvrđene opštim aktima Mreže.

 

Koordinatorka Mreže je članica Udruženja za koordinaciju koju imenuje Udruženje za koordinaciju,  na isti period na koji je izabrano i Udruženje za koordinaciju.

 

Koordinatorka pruža podršku planiranju i implementaciji strateških dokumenata Mreže; organizuje i prati način obavljanja administrativnih poslova; poverava poslove i zadatke članicama Mreže, uz njihovu saglasnost;  predstavlja Mrežu i deluje kao kontakt osoba Mreže; pruža logističku podršku Upravnom odboru u zakazivanju redovnih i vanrednih sastanaka Skupštine; može da učestvuje u sastancima Upravnog odbora Mreže, bez prava odlučivanja/glasanja; obavlja druge poslove predvidjene opštim aktima Mreže.

Članice Romske ženske mreže