Održana redovna godišnja skupština RŽM

Na godišnjoj skupštini RŽM koja je odžana od 16. do 18. juna u Vrnjačkoj banji su prisustvovale predstavnice  32vorganizacijae, članice RŽM.

Predstavljeni su izveštaji o radu RŽM u periodu od septembra  2022 do juna  2023. godine, rad Upravnog odbora RŽM, kao i rad  kordinirajuće organizacije za period 2022/2023 – Uspešne žene Kostolca.

Jedna od važnih tema na ovoj skupštini je bila i dalji zajednički rad na prikupljanju podataka u zajednici, što je i jedan  jedan od strateških ciljeva Mreže. Predloženo je da se nastavi sa radom na dubinskim intervijuima sa devojkama koje nisu bile žrtve dečijeg braka kako bi se javnost upoznala sa  svim neophodnim vidovima podrške u borbi protiv dečijih brakova. Članice RŽM su se složile da je u tom cilju neophodno razgovarati i sa roditeljima. Sama potreba da se krene u tom pravcu je proistekla na Javnom slušanju Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Narodne skupštine Republike Srbije, koje  je održano u Domu Narodne skupštine, 5. aprila, pod nazivom „Svako dete ima pravo na detinjstvo, zaustavimo dečje brakove!”

Na ovom skupu su predstavljeni i rezultati sagledavanja učinka nakon potpisivanja Protokola za unapredjenje saradnje i razvoj integrativne socijalne zastite namenjen ženama žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja i prevenciji dečjih brakova u lokalnoj zajednici protiv ranih, prinudnih dečijih brakova, koje su predstavnici lokalnih institucija u Srbiji potpisali sa članicama RŽM tokom 2022. godine. Uočeno je da je malo lokalnih samouprava delovalo nakon potpisivanja tog dokumenta, a što predstvlja i njihovu  zakonsku obavezu protiv dečijih brakova.

Pred RŽM se postavlja zadatak da nastavi da lokalne institucije  podstiče na saradnju, na formiranju lokalnih timova i koalicija, kako bi se promenilo sadašnje stanje i pasivnost lokalnih vlasti. Neophodno je pronalaziti dalje načine kako bi se zaštitila eca koja su u riziku ili su žrtve dečijih brakova i alarmirati inistitucije da u što kraćem roku prave indivisualne planove za svako dete koje je žrtva ili je  u riziku, te da se razrade mehanizmi po kojima bi postupale institicuje potpisnice Protokola.

Uočeno je i da, iako se RŽM i dalje razija i čine je  i 32 organizacije, pojedine organizacije članice i dalje nemaju dovoljno izgrađene  kapaciteta, te je neophodno i dalje  raditi u toj oblasi.

U okviru pet radnih grupa je na osnovu Strateškohg plana RŽM, za naredni period napravljen i finasnijski plan. Za ključnih pet aktivnosti RŽM u narednih godinu dana je izabrano:

-Podizanje kapaciteta članica za rad sa zajednciom;

-Praćenje sprovodjenja Protokola na lokalu;

-Unapređivanje saradnje sa institucijama u slučajevima dečijih brakova;

-Izvođenje aktivnosti u okviru kampanja „Mesec ženskog romskog aktivizma“ i „16 sana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“;

-Rad sa medijima.

Najavljen je i dalji rad na obezbeđivanju finasnijskih sredstava za dalje aktivnosti na temu borbe protiv dečijih brakova u zajednici i saradnja sa međunarodnim donatorima, kao što je UN Trust Fund. Usvojeni su predlozi koji su izašli na ovoj sednici  kao i plan za nasgtavak saradnje Trag fondacijom.

Jedan od glavnih fokusa u radu Mreže u narednom periodu je i rad sa medijima, kao i promocija grupe mladih Romkinja  “Hrabra i samostalna“.  Kako bi se poboljšala vidljivost RŽM, na mesto  PR Mreže je jednoglasno izabrana  Đženet Koko, članica RŽM i jedna od osnivačica grupe “ Hrabra i samostalna“.  

Zbog dobrih rezultata u radu, za kordinirajuću organizaciju za narednu godinu je, na predlog predsednice UO Mreže jednoglasno produžen mandat Udruženju Uspešne žene Kostolca, a za koorrdinatorku RŽM je ponovo izabrana predstavnica te organizacije,  Tanja Grgić.

Pored toga, članice RŽM su donele odluku da se i tokom naredne godine aktivno uključe u Međunarodniu kampanju „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“ kao i da sprovedu svoju redovnu kampanju „Mesec romskog ženskog aktivizma“.

Na skupštini su  održane i dve kratke obuke članicama, i to:  za podizanje kapaciteta u pisanju finansijskog i akcionog plana, sa fokusom na najčešće problemi i načini i načinima njihovih rešavanja, kao i za pisanje na Wikipediji.