Obuka aktivistkinja za rad na studiji slučaja: rani, dečiji i prinudni brakovi

Od 24. do 26. februara 2023. godine je u Beogradu održan trening  pod nazivom Obuka za rad na Studiji slučaja – rani, dečiji i  prinudni brakovi. Ova aktinost je podržana od Trag  fondacije u okviru projekta Institucionalna podrška radu Romske Ženske Mreže Srbije.

Romska ženska mreža je usmerena na ukidanje štetne prakse dečijih brakovova, koja je i dalje prisutna u romskoj zajednici. Zagovaramo da se  položaj romskih devojčica unapredi, kako kroz mere i aktivnosti na  lokalnom, tako  i na nacionalnom nivou.

Kroz analizu slučajeva dečijih, kao i ranih i prinudnih brakovi, želimo da ukažemo na uzroke i posledice podsticanja i tolerisanja takvih brakova. Istraživanje Romske ženske mreže iz 2021. godine ukazuje da su u Srbiji  dečiji brakovi značajno zastupljeni.

Republika Srbija je dužna da poštuje i primenjuje  svoje zakone i strategije, kao i međunarodne dokumente koji se odnose na ženska  i dečija ljudska prava, te da  stvara uslove za njihovu dopunu, ukoliko postoji problem u primeni.

Ukupno 31 romskih ženskih organizacija okupljenih u RŽM će nastaviti da prati sprovođenje zakona, ali i da radi na podizanju nivoa svesti i mobilizaciji romske i većinske društvene zajednice, kako bi se praksa dečijih brakova potpuno ukinula.

Studije slučaja će na terenu prikupiti aktivistkinje organizacija i inicijativa RŽM, uz stručnu podršku ekspertkinje Gordane Stevanović Govedarica, koja je održala i obuku.