Završni sastanak RŽM u okviru projekta “Dečiji brak nije romska tradicija”

Završni sastanak partnerskih organizacija Romske ženske mreže Srbije u projektu “Dečiji brak nije romska tradicija” je održan 5. jula 2022. godine u Nišu, radi evaluacije postignutih rezultata i razmena iskustava u realizaciji aktivnosti.

Dečiji brakovi predstavljaju nasilje nad decom i jedan su od uzroka osipanja romskih devojčica iz obrazovnog sistema, siromaštva i pojačanog rizika od porodičnog i partnerskog nasilja. Analizirajući činjenično stanje, ključne međunarodne ugovore, opšte komentare i opšte preporuke međunarodnih organizacija, kao i strateški i pravni okvir Republike Srbije, zaključile smo da zakoni Republike Srbije ne obezbeđuju adekvatnu zaštitu dece od dečjih, ranih i prinudnih brakova. Pre svega, dečji, rani i prinudni brakovi nisu u dovoljnoj meri prepoznati kao štetne prakse koje ugrožavaju detetovo pravo na život, opstanak i razvoj.

Romska ženska mreža je u proteklom periodu sprovela terensko  istraživanje na uzorku od 3000 romskih porodica u 30 gradova i opština u Srbiji, o rasprostranjenosti dečijih brakova u romskoj zajednici. Pored toga, održane su radionice sa devojčicama i dečacima od 12 do 18 godina starosti, čime je obuhvaćeno 600 mladih, kao i  i  debate sa njihovim roditeljima. Ove aktivnosti su uticale na podizanje svesti o štetnim posledicama po fizičko i mentalno zdravlje dečaka i devojčica.

Pored online kampanje i konferencije „Dečiji brak nije romska tradicja“ u okviru projekta su organizovani i okrugli stolovi u opštinama i gradovima u kojima deluje RŽM radi  formiranja mreže podrške u oblasti javnog zagovaranja  za pojačanu aktivnost sistema  socijalne zaštite u borbi protiv dečijih brakova.

Izmena pravnog okvira u oblasti socijalne zaštite samo je jedan neophodan deo izmene normativnog okvira kada je reč o suzbijanju dečjih, ranih i prinudnih brakova. Iz tog razloga je Romska ženska mreža pokrenula obrazloženu Inicijativu za dopunu člana 41. stav 2 Zakona o socijalnoj zaštiti i Inicijativu za dopunu tačke 7. stava 4 Instrukcije o načinu rada centra za socijalni rad – organa starateljstva u zaštiti dece od dečjih brakova. Podnetom inicijativom želimo da se u oblasti socijalne zaštite obezbedi adekvatnija zaštita dece od dečjih, ranih i prinudnih brakova, kao i da se uskladi sa ključnim međunarodnim ugovorima koje je potvrdila Republika Srbija u oblasti prava deteta i prevencije nasilja.

Projekat „Dečiji brak nije romska tradicija“, čiji je  nosilac Udruženje Romkinja Osvit kao predsedavajuća organizacija Romske ženske  mreže Srbije je realizovan uz podršku Švajcarske razvojne agencije u okviru ACT programa, kao i OAK i TRAG fondacije.